.

Kaynakların Yönetimi

İnsan Kaynaklarının Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde Akademik olarak; 2547 Sayılı Kanun ile buna bağlı olarak yürürlükte olan yönetmelikler ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (Bkz. https://pdb.mehmetakif.edu.tr/duyuru/2291/burdur-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-oegretim-ueyeligi-kadrolarina-basvuru-kosullari-ve-uygulama-ilkeleri-hakkinda-yoenerge ) belirtilen kriterler çerçevesinde, alanında uzman, gerekli yetkinliğe ve donanıma sahip olduğu belgelenmiş kişilerin işe alınmaları sağlanmaktadır. Mevcut mevzuat dâhilinde merkezi yerleştirme ile işe alınan idari personelimizin mezuniyet alanlarına ve önceki deneyimlerine uygun iş bölümü yapılmasına özen gösterilmekte. Fakülte Sekreteri tarafından iş alanlarıyla ilgili yetişmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlayacak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik personelin uzmanlık alanlarına uygun, eğitim öğretim kalitesini ve verimliliğini arttıracak şekilde ders dağılımları Bölüm Başkanlıklarının öncülüğünde gerçekleştirilmektedir.

Finansal Kaynakların Yönetimi

Mali kaynakların yönetiminde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kriterler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlayacak şekilde mevzuata uygun olarak iş ve işlemler idari mali işler birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 2020 Yılı Harcama

Tüketim Mal. ve Satın Alma

2020 Yılı Harcama

43.713,55

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları