.

Öğretim Elemanları

Fakültemizde 23 Profesör, 23 Doçent, 38 Doktor Öğretim Üyesi, 13 Öğretim Görevlisi, 10 Doktor Araştırma Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

  2020-2021 Akademik Yılı Anabilim Dalları Ders Yükleri

Anabilim Dalı

Ders Saati

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

101

Fen Bilgisi Eğitimi

80

İlköğretim Matematik Eğitimi

83

İngilizce Öğretmenliği

65

Müzik Eğitimi

132

Okul Öncesi Öğretmenliği

122

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

110

Resim-iş Eğitimi

80

Sınıf Eğitimi

83

Sosyal Bilgiler Eğitimi

42

Türkçe Eğitimi

126

Ölçme ve Değerlendirme

53

Eğitim Programları ve Öğretimi

48

Eğitim Yönetimi

35

 

"Proje Günlükleri" Adlı Etkinlik Görselleri (Genç Akademisyenlerimizi Güçlendirme Eğitimleri - Proje  Yönetimi Deneyim Paylaşımları)

 
Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri

Fakültemizde akademik personelin atama ve yükseltilmesi 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Fakültemizin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, akademik birimlerimizden ihtiyaç duyulan öğretim elemanı talepleri ilgili Bölüm Başkanlıklarının görüşü alınarak birim yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğümüze iletilmektedir. Norm kadro uygulaması bölümlere yapılan atamaları önemli oranda belirleyici olmaktadır.

Üniversitemiz “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge”nin 5. Maddesi gereğince, başvuran adayların dosyaları ön inceleme birim komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından yeterli puana sahip görülen öğretim üyesine ait yayın dosyası değerlendirilmek üzere “Bilim Jürileri’ne gönderilmektedir. Bilim jürisi tarafından gönderilen raporlar doğrultusunda “Yönetim Kurulu Kararı” alınmaktadır. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ile Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge” çerçevesinde atama kararnamesi düzenlenmektedir. 2019 yılında Üniversitemiz öğretim üyeliği kadrolarına başvuru koşulları ve uygulama ilkeleri bağlamında yapılan çalışmalarda öğretim üyeliğine yapılan atama ve yükseltme yönergesinde kriterler arttırılarak iyileştirmeler yapılmıştır. https://pdb.mehmetakif.edu.tr/duyuru/2291/ueniversitemiz-oegretim-ueyeligi-kadrolarina-basvuru-kosullari-ve-uygulama-ilkeleri-hakkinda-yoenergesi

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme kapsamında 12.11.2019 tarihinde Üniversite Senatomuzca kabul edilen ve YÖK tarafından onaylanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde uygulanan puan sisteminde, yürütülen birçok idari görev, projeler, komisyon üyelikleri vb. çalışmalar nedeniyle ek puanlar verilmekte ve teşvik edilmektedir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge’nin 4-e maddesi gereğince öğretim üyelerimizden “Eğiticilerin Eğitimi” belgesi de istenmekte ve bu belgeyi alabilmeleri için sertifika programı düzenlenmektedir. Fakültemiz akademik personeli bu eğitimin verilmesinde görev almışlar, ayrıca programa aktif olarak da (öğrenen) katılım göstermişlerdir (https://burdurgelisim.mehmetakif.edu.tr/icerik/882/899/egiticilerin-egitimi)

https://pdb.mehmetakif.edu.tr/duyuru/2291/ueniversitemiz-oegretim-ueyeligi-kadrolarina-basvuru-kosullari-ve-uygulama-ilkeleri-hakkinda-yoenergesi

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-38920670-76-form-356-72622804-makue-kalite-yoenergesi.pdf

  2019-2020 Yılında Akademik Yükselmesi Gerçekleşen Fakülte Öğretim Elemanları

Anabilim Dalları

Unvanı Adı Soyadı

Atanma Tarihi

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan BAĞCI

14.11.2019

İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ferit KILIÇKAYA

14.11.2019

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurdan KIZILDELİ SALIK

14.11.2019

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nimet IŞIK

14.11.2019

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.Üyesi Demet GÜLÇİÇEK

28.11.2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi F. Eda KARAÇUL

28.11.2019

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ramazan SAĞ

06.05.2020

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Öznur TULUNAY ATEŞ

07.05.2020

Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.Üyesi Özge ÖZEL

28.08.2020

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Bekir BURAL

02.09.2020

İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ali KARAKAŞ

15.09.2020

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Güvenç GÖRGÜLÜ

15.09.2020

Zihin Engelliler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ

24.09.2020

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Celal ERDÖNMEZ

04.12.2020

 

  2019-2020 Yılında Açıktan Ataması Gerçekleştirilen Fakülte Öğretim Elemanları

Anabilim Dalları

Unvanı Adı Soyadı

Atanma Tarihi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Arş.Gör. Abdullah TANTA

06.08.2020

Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Arş.Gör. İmge YURDABAKAN

14.12.2020

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları