.

Öğrenci Kabulü ve Gelişimi


Fakültemiz akademik birimlerine öğrenci kabulü; Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen merkezi atama kriteriyle yapılmaktadır. Yurt dışından kabul edilecek lisans öğrencileri için YÖK’ün belirlediği ve “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” esasları uygulanmaktadır (https://www.mehmetakif.edu.tr/form/18/6/yonergeler). Özel yetenek ile öğrenci alan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı ve Müzik Öğretmenliği Programı için, “Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş/Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının Ön Kayıtla Alınacak Öğrencilerin Özel Yetenek Sınav Yönergeleri”, (https://www.mehmetakif.edu.tr/form/18/6/yoenergeler) çerçevesinde ilgili akademik birimlerin açtığı kontenjanlar ve başvuruda aranacak koşullar senato onayı sonrası öğrenci kabullerini açık ve tutarlı bir şekilde yapmakta ve yapılan sınavlar hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkemize dayalı olarak kayıt altına alınmaktadır.

 Diploma, Derece ve Diğer Yeterliliklerin Tanınması ve Sertifikalandırılması

Fakültemiz akademik birimlerinde yürütülen eğitimin sonunda mezunlarımıza verdiğimiz diplomalar AB (Avrupa Birliği) eğitim komisyonu “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” (AKTS/ECTS) ile uyumludur. İlgili eğitim komisyonunun belirlediği ders yükü dönemlik 30 AKTS’dir. Fakültemizde mezunlarımıza vermiş olduğumuz diplomalarda 240 AKTS dikkate alınmaktadır. Öğrencilerimizin aldığı dersler, ulusal ve uluslar arası hareketlilikten faydalanmış ise derslerin yanına öğrenim anlaşmasına bağlı kalarak ilgili belirteçleri  ve TYÇÇ ile uyumlu öğrenim çıktıları diploma ekine 2011-2015 yılları arasında EU eğitim Eğitim Komisyonu tarafından Akredite olarak verilen “Diploma Supplement/ Dikloma Eki Etiketi” halen bütün öğrencilerimize ücretsiz ve otomatik olarak verilmektedir. Öğrencilerimize verilen diploma ekinin bir örneği https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki adresinde yer almaktadır. Diploma ekinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model temel alınmaktadır.

Bologna süreci doğrultusunda uluslararası Erasmus+, Mevlana ve ulusal Farabi değişim programları kapsamında farklı kurumlara giden Fakültemiz öğrencilerinin ilgili kurumda tanınma işlemleri Fakültemizin ilgili koordinatörlükleri tarafından takip edilmektedir. Öğrencilerimiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün https://iro.mehmetakif.edu.tr/ adresinden uluslararası; Farabi Koordinatörlüğünün https://farabi.mehmetakif.edu.tr/ adresinden ulusal değişim programları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmektedir. Bu kapsamdaki tanınma işlemleri  öğrenim anlaşması ve birim yönetim kurulu kararları vasıtasıyla garanti altına alınmaktadır.

Fakültemiz akademik birimlerinde yatay geçiş ve özel öğrenci işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm)  hükümleri çerçevesinde hazırlanan “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi”, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi”, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çift Anadal Yandal Yapılmasına İlişkin Yönerge (https://www.mehmetakif.edu.tr/form/18/6/yonergeler) doğrultusunda yapılmaktadır. İlgili duyurular Üniversitemizin ve Fakültemizin web sayfasında yapılmaktadır (https://www.mehmetakif.edu.tr/duyuru/7280/2020-2021-guez-yariyili-yatay-gecis-duyurusu). Aşağıda verilen internet adreslerinde bu başlık altında yer verilen bilgilerin detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı yönergeler ve yönetmelikler yer almaktadır.

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-37522170-diploma-yonergesi.pdf

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-87791991-yurt-disindan-ogrenci-kabulune-iliskin-yonerge.pdf

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-31459607-mehmet-akif-ersoy-ueniversitesi-08052018.pdf

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-13640865-onlisans-ve-lisans-duzeyinde-kurumlararasi-yatay.pdf

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-98933452-onlisans-ve-lisans-duzeyinde-kurum-ici-yatay-gecis.pdf

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları