.

Programların Tasarımı ve Onayı

Program Amaçları, Çıktıları ve Programın TYYÇ Uyumu

Fakültemiz akademik birimlerinde yürütülen lisans programlarının eğitim ve öğretim amaçları ve program çıktıları “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” içerisinde değerlendirilmekte ve ayrıca alana özgü yeterlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Eğitim öğretim programları, “Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi” kapsamında geliştirilmiş olan TYYÇ ile belirlenen hedeflere göre yapılmaktadır. Örneğin; ders kredileri, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi”nde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınarak kredilendirilmekte ve eğitim öğretim programları, dönem başına 30 AKTS olarak uygulanmaktadır. Lisans programlarının bulunduğu akademik birimler hakkında detaylı bilgiye https://egitim.mehmetakif.edu.tr/akademik/603/ adresinden ulaşılmaktadır.  Programların TYYÇ ilişkisine https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/# adresinden ulaşılabilmektedir.

 Öğrenci İş Yüküne Dayalı Tasarım

Fakültemizde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci iş yüküne dayalı tasarım, YÖKAK ve AKTS dikkate alınarak belirlenmektedir. Fakültemizde AKTS hesaplanmasında, 30 AKTS 1 yarıyıllık iş yüküne, 60 AKTS 1 yıllık iş yüküne, 1 AKTS = 25 –30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Programların eğitim amaçları ve program çıktıları öğrenim sürecinde öğrencinin program çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde sunmak üzere planlanmaktadır. Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı derslik içi ve derslik dışı çalışmalar ve sınavlar dikkate alınmaktadır. İş yükü üzerinden belirlenen AKTS’ler kamuoyuna açık olarak üniversitemiz resmi web sayfasında yer alan “AKTS Bilgi Paketi” adı altında, https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/# adresinde Fakültemizin akademik birimlerine ait alt başlıklarda duyurulmaktadır.

Ayrıca, yarıyılın ilk dersinde, dersin amaç ve hedeflerinin eğitim programı amaç ve hedefleri içindeki yeri ve ilişkisi anlatılmaktadır. Öğrencilerimiz ve akademik personelimiz kişisel şifreleriyle Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) AKTS modülünde yer alan dersleriyle ilgili tüm detaylara ulaşabilmektedir.

 Ölçme ve Değerlendirme

Fakültemiz akademik birimlerinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme süreci öğrencinin ders ile ilgili her türlü aktivitelerini değerlendirecek şekilde yapılmaktadır. Öğrencinin dersle ilgili aktiviteleri 100 üzerinden yüzdelik oranlar verilerek değerlendirilmektedir. Ancak söz konusu değerlendirmelerde birimler arasında, hatta bazen niteliğine göre, dersler arasında farklı uygulamalar olabilmektedir. (örneğin; ara sınav notu: %20, proje: %10, ödev: %10, laboratuvar: %20, final sınav notu :%40 vb.).

Fakültemiz akademik bölümlerinde lisans öğrencilerinin sınavlarının, doğru adil ve tutarlı şekilde değerlendirilmesini güvence altına almak için “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde sınav işlemleri yürütülmektedir. Sınavların ölçme ve değerlendirmesi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi (BDY)” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır (https://www.mehmetakif.edu.tr/form/17/6/yonetmelikler). BDY konusundaki bilgilendirmeler, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi”yle yapılmaktadır. İlgili yönergeye https://www.mehmetakif.edu.tr/form/18/6/yonergeler adresinden ulaşılabilir.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları